კონვენცია წამებისა და სხვა სახის სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ

წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური ოქმი

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები

ევროპული ციხის წესები

ბანგკოკის წესები

პეკინის წესები

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია NO. R (99) 22

პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2012)12

სტამბოლის პროტოკოლი

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2003) 23

პატიმრობის კოდექსი

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #123 პენიტენციურ დაწესებულებებში ფოტოგადაღების უფლების განხორციელების შესახებ

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს დებულების
დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება #275

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური
დაწესებულებების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #106

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მსჯავრდებულის გადაყვანის წესი და
პირობები საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #104

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №2 პენიტენციური
დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება # 119

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №3 პენიტენციური დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #109

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №5 პენიტენციური
დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #116

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №6 პენიტენციური
დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #108

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №7 პენიტენციური დაწესებულების საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება №107დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №8 პენიტენციური
დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #117

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №9 პენიტენციური დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #20

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №11 პენიტენციური დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება №118

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №12 პენიტენციური დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #115

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №14 პენიტენციური
დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #112

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №15 პენიტენციური
დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #111

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №16 პენიტენციური
დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #71

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №17 პენიტენციური
დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #110

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №18 ბრალდებულთა და
მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #114

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №19 პენიტენციური დაწესებულების – ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #113

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა გაყვანა/გადაყვანისას ბადრაგირების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #149

პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დროებით დატოვების,
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის, თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უზრუნველყოფის ღონისძიების
გამოყენებისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის
აღსრულების წესის განსაზღვრის თაობაზე საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება #160

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ფსიქიატრიული კომისიის
დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის ბრძანება #157

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის ბრძანება #373

მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნით სარგებლობის წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული
დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება #55

მსჯავრდებულთა ხანგრძლივი პაემნის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #132

თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცრის სპეციალური საშუალებების გაცემისა და
გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #17

არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სრული ზოგადი განათლების მიღებისა და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ დაწესებულებებში მიმდინარე სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულების და პრობაციის მინისტრისა და საქართველოს
განათლების და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანება #110 ნ #124

მსჯავრდებულის მიერ სამეურნეო სამუშაოების შესრულების და მისთვის ანაზღაურების
მიცემის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #157

მსჯავრდებულის რისკის სახეების, რისკის შეფასების კრიტერიუმების, რისკის შეფასებისა და გადაფასების წესის, მსჯავრდებულის იმავე ან სხვა ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გადაყვანის წესისა და პირობების, აგრეთვე რისკების შეფასების გუნდის საქმიანობისა და უფლებამოსილების განსაზღვრის წესის თაობაზე საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #70
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა და საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი
მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება #181 #01-72 ნ

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ დაწესებულებებში შესაძლო წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის შედეგად ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #131

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში მსჯავრდებულთა კვებისა და სანიტარიულ-
ჰიგიენური ნორმების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება #365 #01-49 ნ

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა კვების ნორმებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება #88 #01-34 ნ

ვიზუალური ან/და ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობისა და კონტროლის
განხორციელების, ჩანაწერების შენახვის, წაშლისა და განადგურების წესის განსაზღვრის თაობაზე საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #35

არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეესტრისა და პირადი საქმის
წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #180

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოების
რაოდენობის, ტერიტორიული განსჯადობისა და ადგილობრივი საბჭოს ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #138

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დამცველთან/ადვოკატთან შეხვედრის უფლების
განხორციელების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება #157

პენიტენციურ დაწესებულებებში მოშიმშილე ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფნის პირობების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება #169

შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება #120