1. ალტერნატიული მონიტორინგის მოდელის შემუშავება (2015-2016)

sorosis-logo

დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტი ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველოს“ მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს ,,ალტერნატიული მონიტორინგის მოდელის შემუშავება“. პროექტის მიზანს წარმოადგენს ისეთი საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის მოდელის შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს არასათანადო მოპყრობის აღმოფხვრას დახურულ დაწესებულებებში.

პროექტის განხორციელები ვადები: 09.2015 – 05.2016

ბიუჯეტი: 26 817 აშშ დოლარი

2. გაძლიერებისა და თავდაცვის მექანიზმების სახელმძღვანელო მარგინალიზებული ჯგუფებისათვის (2016-2017)

logo-canada

დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტი” იწყებს პროექტს “გაძლიერებისა და თავდაცვის მექანიზმების სახელმძღვანელო მარგინალიზებული ჯგუფებისათვის”, რომელიც მხარდაჭერილია კანადის საელჩოს მიერ.

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში ორი ყველაზე დისკრიმინირებული სოციალური ჯგუფის გაძლიერებას: ლგბტ ადამიანები და ქალები. პროექტის მიზნების მისაღწევად გამოქვეყნდება სახელმძღვანელო, რომლის გაძლიერების მოდულებს, თვით-დახმარებისთვის აუცილებელ უნარებსა და თვით-გაძლიერების მეთოდოლოგიებს მოიცავს. სახელმძღვანელო მიეწოდებათ თანასწორთა განმანათლებლებს, განათლების სპეციალისტებს, ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს და მისი გამოყენება შესაძლებელი იქნება ახალგაზრდათა გაძლიერების პროგრამებში, ფორმალური და არაფორმალური განათლების პროცესში.

პროექტის განხორციელები ვადები: 11 .2015 – 02.2016

ბიუჯეტი: 19 985 კანადური დოლარი

3. სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო (2017)

sorosis-logo

“დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტი” ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველოს“ მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს “სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო”

პროექტის მიზანია შეიქმნას ისეთი მონიტორინგის მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მონიტორს ან/და პოტენციურ მონიტორს შეიძინოს/გაიღრმავოს ცოდნა სასჯელასრულების დაწესებულებების მონიტორინგის სპეციფიკაზე, მათ შორის, ციხის სუბკულტურისა და იერარქიის თაობაზე, შესაბამის საერთაშორისო და ადგილობრივ დოკუმენტებზე, რომელთა ცოდნა აუცილებლია სრულყოფილი მონიტორინგის განხორციელებისთვის.

პროექტის განხორციელები ვადები: 01.2017 – 12.2017

ბიუჯეტი: 26 565 აშშ დოლარი

 

4. საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) მონიტორინგი

526397_164238100427785_643899934_n                              usaid

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) პირველი ხუთი თავის – სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება, სამართლიანი სასამართლოს უფლება, პროკურატურა, ადამიანის უფლებების დაცვა სასჯელაღსრულების სისტემაში, წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა – მონიტორინგს. პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს სამოქმედო გეგმის წარმატებით შესრულებას და ამ მიზნით, საქართველოს მართლმსაჯულებისა და პენიტენციური სისტემების საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების თვალსაზრისით, კონკრეტული რეკომენდაციები შესთავაზოს შესაბამის ორგანოებს.

სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელება შეფასებული იქნება ინოვაციური მეთოდოლოგიის გამოყენებით, როგორც რაოდენობრივი, ისე ხარისხობრივი თვალსაზრისით. ყველა დაინტერესებულ პირს მიეცემა შესაძლებლობა, გეგმის განხორციელების პროცესს ონლაინ რეჟიმში ადევნოს თვალი.

პროექტი ხორციელდება საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივასთან პარტნიორობით.

პროექტის განხორციელები ვადები: 06.2017 – 06.2018

ბიუჯეტი: 44 220  აშშ დოლარი

Monitoring of the implementation of Government Human Rights Action Plan (2016-2017)

usaid   526397_164238100427785_643899934_n

The primary goal of the project is to monitor the implementation of the first five chapters of Governmental Action Plan on the Protection of Human Rights (2016-2017) – Criminal Justice, Right to Fair Trial, Prosecutor’s Office, Protection of Human Rights in Penitentiary, Fighting Torture and Other Forms of Ill-treatment. The project is aiming at supporting the successful implementation of the Action Plan. To this end, concrete recommendations to the relevant governmental bodies, centered on the harmonization of Georgian legislation with international standards, will be elaborated.

In order to assess the implementation process, the project proposes an innovative methodology based on quantitative, as well as qualitative approaches. Each interested individual will be able to follow the implementation process in online regime.

The project is implemented in partnership with Georgian Democracy Initiative.

Term: 06.2017-06.2018

Budjet: 44, 220 USD