კრიმინალური ავტორიტეტების/არაფორმალური ჯგუფების გავლენა საარჩევნო პროცესზე

უვადო თავისუფლებააღკვეთილ და მაღალი რისკის პატიმართა უფლებრივი მდგომარეობა პენიტენციურ სისტემაში

IDSD-1

ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის ანგარიში (2016-2017)

Report_GDI-IDSD_GEO-1-1-001

Results of Monitoring of Human Rights-related Strategies and Action Plans (2016-2017)

Report_GDI-IDSD_ENG-1-1-001

სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის მეთოდოლოგია

Book2_Head Page-1

პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის გზამკვლევი

Book_Head Page-1.jpg

კანონის პროექტი -საქართველოს კანონში „პატიმრობის კოდექსი“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ  / განმარტებითი ბარათი – პატიმრობის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

idsd-logo-png

სახელმძღვანელო „ თავდაცვის სტრატეგიები რთულ გარემოში“

covers-002

წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმების სახეები და უფლებამოსილებები

torture-prevention-model