სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის მეთოდოლოგია

Book2_Head Page-1

 

პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის გზამკვლევი

Book_Head Page-1.jpg

 

კანონის პროექტი -საქართველოს კანონში „პატიმრობის კოდექსი“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ  / განმარტებითი ბარათი – პატიმრობის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

idsd-logo-png

 

სახელმძღვანელო „ თავდაცვის სტრატეგიები რთულ გარემოში“

covers-002

 

წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმების სახეები და უფლებამოსილებები

torture-prevention-model